Regulamin serwisu zorganizuj.com

 

 • 1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki korzystania z serwisu działającego w domenie www.zorganizuj.com, przeznaczonego dla osób zainteresowanych usługami z zakresu organizowania imprez okolicznościowych. Regulamin niniejszy określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników ww. serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela ww. serwisu.

 

 • 2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Pani Ewa Iwanko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Iwanko SIEMPRE, z adresem Zamłynie 4, Zamłynie 32-046, posiadająca NIP 6783074005, tj. podmiot udostępniający Serwis;
 2. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Konta;
 3. Konto – wyodrębniona w ramach Serwisu, zabezpieczona Hasłem, przestrzeń wirtualna przypisana do danego Użytkownika umożliwiająca dostęp do dodatkowych funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu;
 4. Login – adres poczty elektronicznej, wykorzystywany w dostępie do Konta;
 5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 6. Serwis – stanowiący własność Usługodawcy serwis internetowy działający w domenie www.zorganizuj.com;
 7. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów Serwisu Użytkownikom potencjalnie zainteresowanym zawieraniem umów sprzedaży czy świadczenia usług w branży organizacji imprez okolicznościowych;
 8. Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

 • 3 [Wymagania techniczne]
 1. Korzystania z Serwisu możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Do założenia Konta wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej. Usługodawca oświadcza jednocześnie, że do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisany jeden Użytkownik.
 3. Wszyscy odwiedzający Serwis zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej, w tym samego dostępu do sieci Internet.
 4. Usługodawca, dla bezpiecznego korzystania z Serwisu rekomenduje stosowanie przez Użytkowników oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall.

 

 • 4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi]
 1. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie przeglądania treści Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony, począwszy od momentu odwiedzenia Serwisu i zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia ww. odwiedzin. W celu uzyskania dostępu do wszystkich oferowanych w Serwisie funkcjonalności Użytkownik powinien założyć Konto.
 2. Umowa o świadczenie Usługi w zakresie promowania pochodzących od Użytkownika informacji handlowych w ramach Serwisu zawarta jest na czas nieoznaczony, począwszy od założenia Konta w stosownym wariancie (wariant dla przedsiębiorców). Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania w takim przypadku również dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej takiego Użytkownika pod rygorem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w tym zakresie.
 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, gdyż Usługa polega na dostarczeniu Użytkownikowi innych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik poprzez odwiedzenie Serwisu ewentualne założenia Konta godzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i niniejszym został poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do uzależnienia realizacji wybranej przez siebie części Usługi (udzielenia dostępu do niektórych treści czy funkcjonalności w Serwisie) od dokonania uprzedniej opłaty. W szczególności dotyczy to Użytkowników posiadających Konto w celu eksponowania informacji handlowych dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W takim przypadku opłaty te zawiera cennik eksponowany w ramach Serwisu pod adresem zorganizuj.com/dodaj oraz www.zorganizuj.com/rejestracja-partnera.
 5. W ramach Serwisu mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 6. Użytkownik może również aktywować newsletter i w jego ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane będą przez Usługodawcę treści o tematyce wybranej przez Usługodawcę oraz informacje handlowe. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Aktywacja newslettera następuje w momencie dokonania subskrybcji do newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego z poziomu Serwisu, a następnie kliknięcie w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrybcji adres poczty elektronicznej. Dezaktywacja newslettera może nastąpić w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Usługodawcy. Każda z wysyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający dezaktywację newslettera (opcja anuluj subskrybcję).

 

 • 5 [Założenie i usunięcie Konta]
 1. W celu założenia Konta należy bądź:
  1. dokonać rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie gdzie w celu ukończenia rejestracji należy podać wymagane w rzeczonym formularzu dane oraz stworzyć Hasło – efektem rejestracji jest utworzenie Konta, bądź
  2. skorzystać z opcji założenia Konta za pośrednictwem konta na jednym z portali społecznościowych – w takim przypadku dane z konta w ww. portalu społecznościowym automatycznie zostają ujęte w Koncie a logowanie do Konta następuje za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym wykorzystanym do rejestracji.
 2. Warunkiem koniecznym do założenia Konta jest dodatkowo zaakceptowanie Regulaminu poprzez oznaczenie stosownej opcji wyeksponowanej w trakcie procesu rejestracji.
 3. Usługodawca weryfikuje prawo osoby dokonującej rejestracji do dysponowania podanym w trakcie opisanej w ust. 1 lit. a rejestracji adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej skutkuje rejestracją Konta.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta skutkuje trwałym i nieodwracalnym usunięciem wszelkich danych jakie były w jego ramach przetwarzane.
 5. Usługodawca może usunąć każde Konto na zasadach opisanych w Regulaminie. W takim przypadku, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

 • 6 [Funkcjonalność Konta]
 1. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może:
  1. personalizować dobór treści wyświetlanych w Serwisie oraz kontaktować się Użytkownikami posiadającymi Konto w celu eksponowania informacji handlowych dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w celu zawarcia z nimi umów w ramach aktualnej oferty;
  2. w przypadku Użytkownika posiadającego Konto w celu eksponowania informacji handlowych dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – zarządzać tymi informacjami oraz kontaktować się poprzez wiadomości tekstowe z potencjalnymi klientami przeglądającymi zawartość Serwisu i zawierać z nimi umowy w ramach aktualnej oferty.
 2. Usługodawca może organizować w ramach Serwisu konkursy dla Użytkowników posiadających Konto oraz nagradzać ich aktywności realizowane w ramach Serwisu. Zasady wyżej opisanych akcji zawierać będą odrębne regulaminy.
 3. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może także śledzić statystyki odwiedzin tego Konta, jeśli posiada je w celu eksponowania informacji handlowych dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 4. Usługodawca może umożliwić Użytkownikom korzystanie w ramach Serwisu z usług podmiotów oferujących tzw. płatności online. Usługi te świadczone są w oparciu o odrębne umowy zawierane przez Użytkowników z dostawcami takich usług.
 5. Pomoc w korzystaniu z Serwisu zapewnia moduł pomocy (FAQ, mail, telefon, wewnętrzna wiadomość do Usługodawcy).

 

 • 7 [Obowiązki Użytkownika]
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji Konta prawdziwych danych, także danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust. 1 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację.
 3. Każda osoba odwiedzająca Serwis i/bądź wprowadzająca do niego dane jest zobowiązana do przestrzegania w tym zakresie stosownych przepisów prawa, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Oznacza to także, że Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto w celu eksponowania informacji handlowych dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oznacza to w szczególności zakaz publikowania informacji handlowych dotyczących towarów i/bądź usług, którymi obrót czy świadczenie których narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (np. uprawnienia wynikające z ochrony prawnoautorskiej czy patentowej).
 4. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane do Serwisu przez siebie i/bądź osoby przez niego upoważnione dane i treści.
 5. Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty dane dostępowe do Konta.
 6. Konto może być przez Usługodawcę zawieszone bądź umowa o świadczenie Usługi może zostać przez Usługodawcę wypowiedziana, a tym samym Konto Użytkownika usunięte z Serwisu w przypadku, gdy taki Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania naruszają prawo bądź dobre obyczaje bądź mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, a także gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień w rozumieniu zdania powyższego, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika niezwłocznie, za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe Usługodawca jest także uprawniony do odmowy rejestracji innego Konta danego Użytkownika.

 

 • 8 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
 1. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży towarów czy świadczenia usług oferowanych przez Użytkowników posiadających Konta w celu eksponowania informacji handlowych dotyczących prowadzonych przez nich działalności gospodarczej. Tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i/bądź za niewykonania i/bądź nienależyte wykonanie przez nich umów zawartych z innymi Użytkownikami. Powyższe obejmuje w szczególności odpowiedzialności za jakość towarów czy usług oferowanych przez Użytkowników oraz prawdziwość czy rzetelność informacji i zapewnień przez nich podawanych. Postanowienia ustępu niniejszego stosuje się odpowiednio do usług, o których mowa w §6 ust. 4.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Serwisu. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku modernizacji technicznej Serwisu. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby:
  1. owo czasowe zaprzestanie świadczenia usługi zostało poprzedzone stosowną, prezentowaną w Serwisie bądź skierowaną do Użytkowników posiadających Konto za pośrednictwem poczty elektronicznej informacją, a
  2. pory i czas takich przerw w działaniu Serwisu w jak najmniejszym stopniu wpływały na komfort korzystania z niego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Serwisu, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim bądź niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Konta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.
 7. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie obowiązują jeśli coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

 

 • 9 [Postępowanie reklamacyjne]
 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres reklamacje@zorganizuj.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, którego zgłoszenie dotyczy.
 3. Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie chyba, że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą takiej reklamacji.

 

 • 10 [Ochrona praw własności intelektualnej]
 1. Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym korzystają one z ochrony w ww. ustawie przewidzianej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku osobistego oraz niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest kopiowanie Serwisu, w całości bądź w części.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Serwisu, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie ich w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik poprzez przetwarzanie w Koncie treści chronionych ustawą wskazaną w ust. 1 bądź ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do terytorium oraz ilości wykorzystania i nieobejmującej prawa do udzielania dalszych licencji na wykorzystywanie tych treści dla celów świadczenia Usługi, co obejmuje utrwalanie ich w pamięci komputera, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

 • 11 [Prywatność i ochrona danych osobowych]

Kwestie związane z ochroną prywatności oraz danych, w tym danych osobowych reguluje Polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 

 • 12 [Postanowienia końcowe]
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem www.zorganizuj.com/permissions-and-copyright, w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu lub nośniku bądź wydrukowanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w:
  1. przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. przypadkach wydania wiążącej Usługodawcę decyzji administracyjnej bądź orzeczenia sądowego i w ramach wykonania tak wydanych decyzji bądź orzeczeń;
  3. dodania bądź wyłączenia poszczególnych funkcjonalności Konta;
  4. zmiany podmiotu będącego Usługodawcą.
 3. Usługodawca powiadomi Użytkowników za pośrednictwem prezentowanej w Serwisie bądź skierowanej do Użytkowników posiadających Konto za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o planowanych zmianach i udostępni ujednolicony, tj. zawierający proponowane zmiany tekst Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w terminie nie krótszym niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmian. W taki sam sposób zmiany Regulaminu zostaną opublikowane pod adresem wskazanym w ust. 1.
 4. Zalogowanie się do Konta po wejściu w życie zmian Regulaminu uznaje się za ich akceptację.
 5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami. Jednocześnie Usługodawca informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu rozstrzygania sporów znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2017 r.

 

Załącznik do Regulaminu serwisu zorganizuj.com: Polityka prywatności:

 

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu zorganizuj.com.

 

Usługodawca, mając na uwadze prywatność oraz ochronę danych wprowadzonych do Konta stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Obejmuje to w szczególności systemy szyfrowania danych oraz system udzielania upoważnień do przetwarzania tych danych. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane nie stały się dostępne dla osób nieupoważnionych.

 

Dane osobowe

 1. Usługodawca oświadcza, że osoby przeglądające Serwis pozostają anonimowe do momentu rejestracji Konta.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Pani Ewa Iwanko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Iwanko Siempre, z adresem Zamłynie 4, Zamłynie 32-046, posiadająca NIP 6783074005.
 3. Usługodawca przetwarza wprowadzone do Serwisu i przetwarzane za pośrednictwem Konta dane osobowe Użytkownika obejmujące:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer telefonu;
 4. firma;
 5. NIP;
 6. adres prowadzonej działalności gospodarczej;
 7. IP urządzeń na których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 1. Zbiór ww. danych osobowych Użytkowników został zarejestrowany w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Przetwarzanie danych opisanych powyżej są istotą Usługi, gdyż ich przetwarzanie pozwala na korzystanie z wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie, zaś zakres udzielonych zgód na przetwarzanie ww. danych decyduje czy dostęp do ww. treści jest darmowy czy odpłatny.
 3. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe Użytkowników:
 1. w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usługi;
 2. w celach marketingu produktów i usług, zarówno własnych jak i podmiotów trzecich, co obejmuje również udostępnianie danych ww. podmiotom trzecim bądź podmiotom przez nie wskazanym;
 3. oraz w celu realizacji obowiązków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. Usługodawca ma prawo do powierzenia do przetwarzania danych osobowych Użytkowników dla celów wyżej opisanych (np. podmiotowi odpowiedzialnemu za hosting Serwisu), co obejmuje również uprawnienie do dalszego podpowierzenia tak powierzonych do przetwarzania danych.
 2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja Usługi w pełnym zakresie nie jest możliwa bez ich podania.
 4. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji czy i w jakim zakresie przetwarzane są jego dane osobowe oraz wglądu w te dane, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie w przedmiocie żądania likwidacji Konta. W razie wykazania przez Użytkownika, że dotyczące go dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1 powyżej Usługodawca będzie obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
 5. Z chwilą likwidacji Konta, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania wszelkich danych wprowadzonych do Konta chyba, że uprawnienie do ich dalszego przetwarzania wynika z przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 6. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych osobowych wprowadzonych do Konta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stworzonych w oparciu o przetwarzane dane zbiorczych zestawień statystycznych, zawsze jednak po wcześniejszym zanonimizowaniu wykorzystywanych w nich danych w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych Użytkowników.
 8. W przypadku zmiany Usługodawcy dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego Usługodawcę w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia Usługi.

 

Informacje handlowe i marketing bezpośredni

Usługodawca jest uprawniony do przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta jeśli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę w czasie tejże rejestracji. To samo dotyczy zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Jednocześnie, z chwilą aktywacji newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie zawartych w newsletterze ww. informacji handlowych na adres poczty elektronicznej podany przy jego aktywacji

 

 

 

 

Cookies

 

W celu usprawniania korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez dostosowanie go do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Usługodawca wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Serwis. Cookies umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie Użytkownika, w przypadku kolejnych odwiedzin Serwisu. Użytkownik ma jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia cookies już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie cookies na urządzeniu Użytkownika. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu oraz jednocześnie zapewnia, iż zapisywanie cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

 

Rodzaje cookies:

 

 1. Cookies Usługodawcy – oznacza cookies zamieszczane przez Usługodawcę.
 2. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy.
 3. Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki. Zapisane informacje są po zakończeniu takiej sesji trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

 

Cookies Usługodawcy są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i wyświetlenia Serwisu odpowiednio dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 3. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego – w szczególności cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i wyświetlić Serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
 4. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

 

 

 

Rejestracja Konta – checkboxy:

checbox Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu .

checkbox Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Panią Ewę Iwanko, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewa Iwanko Siempre w celach i na zasadach określonych Polityce prywatności .